REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ORGANIZOWANIA NABORÓW ORAZ REZERWACJI MIEJSCA NA KURSIE SZYBKIEGO CZYTANIA I TECHNIK PAMIĘCIOWYCH

§ 1

Organizator i kursanci

 1. EDU Szkoła szybkiego czytania i technik pamięciowych Oddział w Poznaniu zwana dalej EDU organizuje Kursy szybkiego czytania i technik pamięciowych.
 2. Kursantem jest uczestnik Kursu szybkiego czytania i technik pamięciowych.
§ 2

Kurs

 1. Kursy szybkiego czytania i technik pamięciowych przeznaczone są dla młodzieży (od 13 roku życia) i dorosłych.
 2. Liczba zajęć oraz godzin kursu określona jest w umowie udziału w kursie, którą otrzymują Państwo przed kursem.
 3. W zajęciach uczestniczyć może maksymalnie 10 osób.
§ 3

Nabory

 1. Nabory na kurs trwają cały rok.
 2. Kursy ruszają w terminach wyznaczonych przez EDU i opublikowanych na stronie internetowej www.szybkieczytanie-poznan.pl.
§ 4

Termin i miejsce zajęć

 1. Daty rozpoczęcia zajęć wyznacza EDU.
 2. Zajęcia organizowane są w miejscach wyznaczonych przez EDU.
 3. O dokładnej lokalizacji zajęć EDU informuje na stronie internetowej www.szybkieczytanie-poznan.pl.
 4. W szczególnych wypadkach na miejsce zajęć może zostać wybrana inna lokalizacja.
§ 5

Zgłoszenie udziału w kursie

 1. Zapisanie na kurs odbywa się na podstawie zgłoszenia przez Kursanta woli uczestnictwa w kursie oraz uregulowania opłaty rezerwacyjnej w wysokości 90,00 złotych.
 2. Dokonanie opłaty rezerwacyjnej jest niezbędne do zarezerwowania miejsca na kursie.
 3. Aby skorzystać z ceny promocyjnej kursu należy w okresie objętym promocją cenową dokonać rezerwacji oraz uregulować opłatę rezerwacyjną. Tylko spełnienie obu warunków gwarantuje uzyskanie promocji cenowej.
 4. Opłatę rezerwacyjną należy uregulować w okresie obowiązującej promocji cenowej, po wysłaniu formularza rejestracyjnego na numer konta 03 2490 0005 0000 4530 6834 7489 w tytule przelewu wpisując Opłata rejestracyjna – Kurs dla dorosłych EDU Poznań, imię i nazwisko kursanta.
 5. Opłata rezerwacyjna wliczana jest na poczet ceny kursu.
 6. Zgłoszenie woli uczestnictwa w kursie dokonywane jest poprzez:
  1. wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.szybkieczytanie-poznan.pl lub
  2. drogą mailową na adres e-mailowy wskazany na stronie internetowej www.szybkieczytanie-poznan.pl lub
  3. telefonicznie – pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej www.szybkieczytanie-poznan.pl
 7. Każde zgłoszenie udziału w kursie musi zawierać następujące elementy:
  1. Imię, nazwisko oraz datę urodzenia,
  2. Adres zamieszkania,
  3. Telefon kontaktowy,
  4. Adres e-mailowy,
  5. Wybrany termin zajęć z listy terminów opublikowanej na stronie www.szybkieczytanie-poznan.pl.
 8. Dane personalne i teleadresowe podane w zgłoszeniu są niezbędne do przygotowania umowy udziału w kursie i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przygotowania umowy oraz informowania o aktualnościach dotyczących zajęć.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rezerwacji dokonywane jest przez EDU drogą mailową w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji oraz zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej licząc od dnia następnego po dniu zgłoszenia.
 10. EDU potwierdzając przyjęcie zgłoszenia przesyła drogą e-mailową umowę udziału w kursie do wglądu.
 11. Umowę do podpisu Kursant otrzyma na pierwszych zajęciach kursu.
§ 6

Rezygnacja z kursu

 1. Anulowanie rezerwacji tj. rezygnacja z kursu możliwa jest do 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie wymienionym w § 4 pkt. 1 EDU zwraca opłatę rezerwacyjną.
 3. Rezygnacja musi zostać zgłoszona co najmniej drogą mailową na adres e-mailowy: poznan@akademiaedukacji.pl, z podaniem imienia i nazwiska.
 4. EDU potwierdza anulowanie rezerwacji drogą e-mailową oraz w terminie 3 dni od przyjęcia rezygnacji zwraca opłatę rezerwacyjną na podany przez Kursanta numer konta bankowego.
 5. W przypadku naruszenia terminu z pkt. 1 EDU zatrzymuje wpłaconą opłatę rezerwacyjną.
 6. EDU może zażądać nieodwołalnego potwierdzenia dokonanej rezerwacji.
§ 7

Opłaty

 1. Opłata za uczestnictwo w kursie naliczana jest zgodnie z Umową kursu, niezależnie od faktycznej ilości godzin uczestnictwa Kursanta w kursie.
 2. Opłata za kurs jest regulowana poprzez: uregulowanie opłaty rezerwacyjnej przed rozpoczęciem kursu oraz wpłatę reszty opłaty za kurs w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia kursu.
§ 8
 1. Wszelkie kwestie nieokreślone w niniejszym Regulaminie są szczegółowo przedstawione w umowie udziału w kursie.Copyright 2018 © EDU Szkoła szybkiego czytania i technik pamięciowych w Poznaniu.